[Granblue] แอปชื่อดังประกาศยุติการให้บริการทีละแอป เช่น Sukufesu ผู้ซึ่งเคยเป็นผู้อาวุโสและอดีตเกมเพลงระดับสูงสุด และ GearGene ของ Geass Soshage... ดูเหมือนว่าตลาด soshage จะเริ่มรุนแรงขึ้น แต่ฉันสงสัยว่า แกรนบลูไม่เป็นไร