[MSI] ก่อนการแข่งขัน "เวียดนามเป็นทีมอันดับ 2 ดังนั้นเราจึงสามารถผ่านกลุ่มได้ มันแปลกที่ DFM คือ Pool 4!

[MSI] ก่อนการแข่งขัน "เวียดนามเป็นทีมอันดับ 2 ดังนั้นเราจึงสามารถผ่านกลุ่มได้ มันแปลกที่ DFM คือ Pool 4!
 
ดูเพิ่มเติม