Aniplex ประกาศว่าจะทำให้ธุรกิจพัฒนาเกมมีศูนย์กลางอยู่ที่ "FGO" เป็นบริษัทย่อย เข้าครอบครองธุรกิจเกมของ Delightworks

Aniplex ประกาศว่าจะทำให้ธุรกิจพัฒนาเกมมีศูนย์กลางอยู่ที่ "FGO" เป็นบริษัทย่อย เข้าครอบครองธุรกิจเกมของ Delightworks
ในวันพุธที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564 Aniplex Co., Ltd. (สำนักงานใหญ่: Chiyoda-ku, Tokyo, กรรมการตัวแทน: Atsuhiro Iwakami ต่อจากนี้ไป "Aniplex") จะเป็น Delight Works Co., Ltd. (สำนักงานใหญ่: Meguro-ku, โตเกียว ตัวแทนกรรมการและประธาน) CEO Akihito Shoji CEO C […] ...
ดูเพิ่มเติม